Financiranje od 500 do 5.000 EUR

Financiranje

Simple kredit
Kaj je SIMPLE KREDIT?
kredit, ki ga sklenete na prodajnem mestu
trgovca (bančno kreditnega posrednika),
namenjen je nakupu blaga in storitev v okviru
dejavnosti trgovca,
znesek kredita znaša od 500 EUR do
5.000 EUR,
doba odplačevanja do 60 mesecev,
kredit z ugodno ksno obrestno mero,
odplačevanje preko SEPA direktne obremenitve
oziroma trajnega naloga v breme
transakcijskega računa kreditojemalca.
Kdo lahko pridobi SIMPLE KREDIT
na prodajnem mestu?
starost od 18 do 75 let (ob izteku kredita),
državljanstvo RS s stalnim prebivališčem v
Sloveniji,
zaposlen, upokojen ali prejemnik rente,
odprt osebni transakcijski račun (TRR) pri eni
izmed slovenskih bank oz. hranilnic z rednimi
mesečnimi prilivi.
Stranka - kreditojemalec, ki želi skleniti SIMPLE KREDIT
na prodajnem mestu, mora izpolnjevati sledeče pogoje:
ODPLAČILO 24 MESECEV
Informativni izračun
ZNESEK
PREDRAČUNA
MESEČNA
ANUITETA
STROŠKI
ODOBRITVE
KREDITA
EFEKTIVNA
OBRESTNA
MERA
(EOM*)
SKUPNI
ZNESEK ZA
PLAČILO
1.500 EUR 67,74 EUR 60,00 EUR 12,10 % 1.685,71 EUR
2.500 EUR 112,90 EUR 100,00 EUR 12,10 % 2.809,53 EUR
4.500 EUR 203,22 EUR 100,00 EUR 10,15 % 4.977,16 EUR
ODPLAČILO 48 MESECEV
ODPLAČILO 60 MESECEV
ZNESEK
PREDRAČUNA
MESEČNA
ANUITETA
STROŠKI
ODOBRITVE
KREDITA
EFEKTIVNA
OBRESTNA
MERA
(EOM*)
SKUPNI
ZNESEK ZA
PLAČILO
2.500 EUR 60,86 EUR 100,00 EUR 10,28 % 3.021,04 EUR
3.500 EUR 85,20 EUR 100,00 EUR 9,62 % 4.189,56 EUR
4.500 EUR 109,55 EUR 100,00 EUR 9,25 % 5.357,95 EUR
ZNESEK
PREDRAČUNA
MESEČNA
ANUITETA
STROŠKI
ODOBRITVE
KREDITA
EFEKTIVNA
OBRESTNA
MERA
(EOM*)
SKUPNI
ZNESEK ZA
PLAČILO
2.500 EUR 50,52 EUR 100,00 EUR 9,88 % 3.130,56 EUR
3.500 EUR 70,72 EUR 100,00 EUR 9,34 % 4.342,92 EUR
4.500 EUR 90,93 EUR 100,00 EUR 9,04 % 5.555,14 EUR
* Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejans-
ko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je
skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih
obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve; njen izračun pa je kot
informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po iz-
računu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških
kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji). Izračun efek-
tivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan
izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spre-
meni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Informativni
izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko
neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po ZPotK-1,
Uradni list RS 59/2010 in naslednji. Skupni znesek plačil, ki ga mora
plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skup-
nih stroškov kredita.
Potrebna dokumentacija, ki jo morate
predložiti za odobritev kredita:
osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
davčna številka,
obvestilo banke o prometu na kreditojemalčevem
transakcijskem računu, ki ga kreditojemalec prejme
od banke po pošti na dom ali izpisek prometa na
TRR iz e-bančništva ali drug dokument, ki ga izda
in potrdi matična banka kreditojemalca in iz katere-
ga so razvidni prilivi in odtegljaji kreditojemalca,
kopija plačilne liste za zadnji mesec pred odobrit-
vijo kredita ali odločba oziroma drug dokument,
izdan s strani izplačevalca pokojnine ali rente.
Dodatni pogoji
Kreditna sposobnost za odobritev kredita se
ugotavlja na način, da mora biti priliv iz naslova
osebnega dohodka, pokojnine ali rente,
zmanjšan za obstoječe obveznosti iz naslova
trajnikov (kreditne in lizing obveznosti) ter novo
anuiteto kredita višji ali enak 450 EUR.
V priliv iz naslova osebnega dohodka se lahko
upoštevajo tudi dodatki (materialni stroški,
prehrana, dnevnice), vendar v maksimalnem
znesku 250,00 EUR.
Delodajalec je lahko tudi tuja pravna oseba vendar
je obvezno, da ima kreditojemalec transakcijski
račun odprt pri rezidenčni banki, kamor tudi
prejema osebni dogodek.
Sberbank banka d.d. si pridržuje pravico, da zavrne odobritev
kredita brez obrazložitve.

 

Izračun kredita

Simple Kredit GAS kredit BASIC GAS kredit PLUS GAS kredit PREMIUM
Znesek kredita od 500,00 EUR do 5.000,00 EUR od 3.000,00 EUR do 7.500,00 EUR od 7.500,01 EUR do 10.000,00 EUR od 10.001,00 EUR do 15.000,00 EUR
Odplačilna doba do 60 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov do 72 mesecev / obrokov
Obrestna mera 7,00 % p.a. (fiksna) 7,00 % p.a. (fiksna) 6,50 % p.a. (fiksna) 6,20 % p.a. (fiksna)
Minimalna višina obroka 40,00 EUR 40,00 EUR 40,00 EUR 40,00 EUR
Strošek odobritve 100,00 EUR 100,00 EUR 200,00 EUR 250,00 EUR
Namen porabe tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil
Način odplačila kredita SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo
Zavarovanje kredita brez zavarovanja brez zavarovanja brez zavarovanja brez zavarovanja
EOM* 7,64 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) 7,64 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) 7,32 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) 7,36 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost)
Zaposlitev za nedoločen čas (tudi pri tujem delodajalcu) potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna potrditev delodajalca ni potrebna
 
Izračun kredita
Željeni znesek: EUR
Št. mesecev/obrokov: mesec
Višina obroka: obrok
Simple Kredit GAS kredit BASIC GAS kredit PLUS GAS kredit PREMIUM
Število obrokov - - - -
Višina obroka - - - -
Stroški odobritve - - - -
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec - - - -
 

*Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji). Izračun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Informativni izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji. Skupni znesek plačil, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita

Uporabljena kreditna obrestna mera je izražena kot letni odstotek zneska črpanega kredita in je fiksna.

Interkalarne obresti so obresti, ki jih stranka plača v mesecu črpanja kredita, ko se odplačevanje še ni začelo. Obračunajo se po enaki obrestni meri, kot velja za kredit. Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih.

Izračun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Pogoji za odobritev kredita in povezani stroški pomožnih storitev niso vključeni v izračun EOM, saj teh stroškov na dan izdelave tega informativnega izračuna ni možno določiti vnaprej. Cene posameznih bančnih produktov in storitev so razvidne v vsakokrat veljavni Tarifi nadomestil za storitve Sberbank banke d.d. Tarifa nadomestil je potrošniku na voljo v poslovnih prostorih banke in na spletni strani banke www.sberbank.si. Pri izračunu kredita za komitenta banke se upošteva, da je stranka imetnik vsaj enega transakcijskega računa, na katerega prejema redne prilive iz naslova iz naslova osebnega dohodka, za čas trajanja kreditne pogodbe. Strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste transakcijskega računa.

Informativni Izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010). V skladu s priporočili Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije o načinu obračunavanja obresti za posle s prebivalstvom smo pri predračunavanju anuitet uporabili linearen izračun obresti ob predpostavki štetja dni, in sicer 30 dni za mesec in 360 za leto (načelo 30,360). Sberbank banka d.d. za sklenjene kreditne posle pri obračunu obresti upošteva načelo K/360, kar pomeni, da upošteva dejansko število dni v mesecu in 360 dni za leto. Krediti z uporabljenim načinom štetja časa, ob nespremenjenih drugih pogojih posla, so dražji kot krediti, pri katerih se uporablja način štetja z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365, 366). Za obračun obresti šteje prvi dan obračunskega obdobja zadnji dan pa ne.

Skupni stroški kredita so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, davki in drugimi vrstami pristojbin, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo in so banki znani, stroški, povezani s pomožnimi storitvami v zvezi s kreditno pogodbo, zlasti zavarovalne premije, članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko; v skupne stroške kredita se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom.

Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita.
Ponedeljek, 16. april 2018

Izžrebana srečna nagrajenka - Nagradna...


Izžrebana srečna nagrajenka - Nagradna igra Motowell
Beri dalje >>
Torek, 25. april 2017

Motowell.si se predstavlja


Motowell.si se predstavlja
Beri dalje >>